ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล อาจารย์บุคคลากร มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 21-22 กันยายน 2560 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการอบรม พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายชัยโชค คณคนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์แก่อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการ MK ระดับหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสู่ยุค 4.0 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้บุคคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย พระมหาปัญญา ปญฺฺญาสิริ, ดร.
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์แก่อาจารย์

โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ******** วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.   ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.   
Read More
โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2560

หน่วยสุพรรณบุรี มจร เร่งพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนิสิต

๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการนี้ได้นิมนต์เชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้การอบรมประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร., ผอ.ส่วนประเมินฯ, นายชัยโชค
Read More
หน่วยสุพรรณบุรี มจร เร่งพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนิสิต

มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ระดับปริญญาตรี สามารถเริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ได้แล้วที่เวบ https://regweb.mcu.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 กันยายน 2560 นี้  หมายเหตุ หากไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน 1. นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้ 2. ไม่สามารถดูเกรดผ่านระบบบริการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
Read More
มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

๑ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทะเบียนและวัดผล และกรอกเกรดออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการนี้ได้นิมนต์เชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้การอบรมประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร., ผอ.ส่วนประเมินฯ,
Read More
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

ทะเบียน มจร ศึกษาดูงานด้านทะเบียน ม.ศิลปากร

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักทะเบียนและวัดผล และเครื่อข่ายด้านงานทะเบียนและวัดผลทั่้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการนำของพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้ ๑.
Read More
ทะเบียน มจร ศึกษาดูงานด้านทะเบียน ม.ศิลปากร

อาจารย์ มสธ. แนะแนวระบบคลังข้อสอบกลาง มจร

27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักทะเบียนและวัดผล ดร.ปราถนา พลอภิชาติ และอาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการวัดผลและประเมินผลได้เดินทางมาแนะแนวให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบ และการวัดผลและประเมินผลเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ
Read More
อาจารย์ มสธ. แนะแนวระบบคลังข้อสอบกลาง มจร
img_9994
สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี มจร รอบที่ 1
tb1
ประกาศ : สำนักทะเบียนจะให้งดบริการเอกสารการศึกษาทุกชนิด ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560
img_9161
ผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประทานปริญญา มมร
img_9154
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมถวายมุทิตา พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร.
img_8834
(6th May 2017) The 3rd International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference At MCU, Wang Noi, Ayutthaya
img_8733
ขอนิมนต์/เรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสด International Academic Seminar Buddhism and Brain 4th May 2560/2017
img_8467
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2560
img_8461
ประชุมเตรียมจัดวันวิสาขบูชาโลก และประชุมวิชาการนานาชาติ
%e0%b8%9e6
ประกาศ ตารางสอบซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน 3/2559
img_8437
อายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
img_8397
กองกิจการนิสิต มจร. ร่วมกับ สสส. และองค์กรนิสิต มจร. จัดเสวนา
img_8350
IABU ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
Close