ตารางสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561

๑. รายงานการวิเคราะห...
Read More
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561
สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การ...
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ควา...
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561
Back to top button
Close
Close