กิจกรรมรายงานตัว-ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่-แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดกิจการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา แก่นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี  จำนวน 406 รูป/คน โดยได้รับความเมตตาจาก "พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร." รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ สู่รั้ว มจร จากนั้นพระถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล แนะนำมหาวิทยาลัย,สำนักทะเบียนและวัดผล,คณะต่างๆ ,ส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆ ด้านพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,
Read More
กิจกรรมรายงานตัว-ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่-แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2561

สำนักทะเบียนและวัดผล ประชุมคณะกรรมการสำนักฯ เพื่อสรุปและวางแผนระบบการบริหารพร้อมการปฏิบัติสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามวาระ  ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้นำเรียนถึงผลการดำเนินการในปี 2560 และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาในปี 2561 ด้านพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้นโยบายในการบริหารและแนวทางการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2561

ประชุมคณะกรรมการทำลายข้อสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

ประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารข้อสอบ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม และคณะกรรมการจากกองคลังและทรัพย์สิน,กองนิติการ,กองวิชาการ,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสรุปมติและแนวทางการปฏิบัติ ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล รายงานจำนวนเอกสารเก่า และนำชมการปรับปรุงสำนักงานฯ วันที่
Read More
ประชุมคณะกรรมการทำลายข้อสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ป.ตรี มจร ส่วนกลาง

ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2561 วาระเสนอเพื่อพิจารณา>รายวิชาเรียนรวม>กิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชาข้อสอบกลาง>รายวิชาสอบนอกตาราง โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล รองประธานกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหารวิชาการจากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ วันพุธ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
Read More
ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ป.ตรี มจร ส่วนกลาง
“มจร”จับมือ”UNESCAP”เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต มจร รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร บุคคลากร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตยินดีและอนุโมทนา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วัดท่าการ้อง ปัจจุบันมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาส
Read More
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

"ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา" เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ และสำนักทะเบียนและวัดผล จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่
Read More
“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย
มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ” ครั้งที่ ๑๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้บริหารวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อกำชับให้คณบดีทุกคณะ กำกับและติดตามการบริหารจัดการของหลักสูตร
Close