ผอ.สำนักฯ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล โดย "พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม" ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคคลากร พระเจษฎา โชติมนฺโต นักจัดการงานทั่วไป ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสื่อสารในองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร
Read More
ผอ.สำนักฯ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

อบรมระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ รองรับ มจร 4.0

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเชิงปฏิบัติการอบรมระบบรับสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์ เพื่อรองรับระบบงานฐานข้อมูลด้านประวัตินิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิด พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดโครงการ
Read More
อบรมระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ รองรับ มจร 4.0
“คุรุสภา” เปิดรับฟังความคิดเห็นและจัดประชุม 4 ภาค  เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สภามหาวิทยาลัย “อนุมัติปริญญา” แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีมติอนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 63
Read More
สภามหาวิทยาลัย “อนุมัติปริญญา” แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุน ปี ’60

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเตรียมเกณฑ์ประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน สำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2560 โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมครุศาสตร์ มจร อยุธยา 
Read More
ประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุน ปี ’60

เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์ 3 ’60”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑. การลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โชน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Read More
เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์ 3 ’60”

ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายพิเศษ "การสำเร็จการศึกษาและการออกเอกสารทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย" ในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค  รุ่นที่ 63 จำนวน 85 รูป วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลบางสะพาน
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ แนะแนวการสำเร็จการศึกษาและการขอเอกสารการศึกษา

ผู้บริหาร/บุคลากร สำนักทะเบียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ นำผู้บริหารบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,กรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)ในวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 5
Read More
ผู้บริหาร/บุคลากร สำนักทะเบียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”
Close