“มจร”จับมือ”UNESCAP”เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต มจร รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร บุคคลากร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตยินดีและอนุโมทนา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วัดท่าการ้อง ปัจจุบันมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาส
Read More
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

"ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา" เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ และสำนักทะเบียนและวัดผล จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่
Read More
“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร "จัดกระบวนการจัดความรู้" ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมานำเสนองานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เน้นการเรียนรู้ของทุกฝ่าย (Learning) เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)โดยการลงมือปฏิบัติ (Sustainable)และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformation)ไปสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารเทคโลโลยีสารสนเทศ ชั้น G มจร อยุธยา
Read More
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย

มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”

คณะครุศาสตร์  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ปีการศึกษา 2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 28 พฤษภาคม 2561  สอบถามที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา โทร.035-248-000 ต่อ
Read More
มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

-ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีึรายชื่อ ดังนี้ มีสิทธิ์์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป -สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา -การแต่งกาย บรรพชิต ห่มดองรัดอก คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพสวมรองเท้ารัดส้น ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ
Read More
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖/๒๕๖๑ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
Read More
สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
“มจร”จับมือ”UNESCAP”เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา
“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย
มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
Close