ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น 66
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี (ส่วนกลาง)
สำนักทะเบียนและวัดผล “ใส่บาตรพระเณร ถวายเพลพระสงฆ์” โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2562
สำนักทะเบียนฯ ร่วมการจัดการความรู้ที่ วข.บาฬีพุทธโฆส
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของนิสิตมหาจุฬาฯ ประจำปี 2562
ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล
ตารางสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ
Back to top button
Close
Close