ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย  โดย รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน จัดพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการทำงานร่วมกันของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการ GSB Startup Academy โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นิสิตนักศึกษาและองค์กรชุมชนที่ทำผลงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  #ธนาคารออมสิน #หมู่บ้านจำปาทอง #กล้วยตากจำปาทอง “มหาจุฬาอาสาพัฒนาจำปาทอง”

ขอบคุณ นัฐนรี วรรณบุตร นิสิตสาขาสังคมสงเคราะห์​ : ภาพ/ข่าว/รายงาน

Back to top button
Close
Close