ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2560

%e0%b8%a1%e0%b8%82

กำหนดการ
โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

********

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐ น.   ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ วิทยาเขตขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ภาคเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม วิทยาเขตขอนแก่น มจร

เวลา ๐๙.๐๐ น.    พระโสภณพัฒนบัณฑิต ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จุดเทียนธูปบูชา
                        พระรัตนตรัย กล่าวเปิดการสัมมนาและให้โอวาท
เวลา ๐๙.๐๕ น.   พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๑๕ น.   พระโสภณพัฒนบัณฑิต ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนาและให้โอวาท
เวลา ๐๙.๓๐ น.   พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวต้อนรับ 
                        และวัตถุประสงค์ที่มาศึกษาดูงาน                             
เวลา ๑๐.๓๐ น.   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต และ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. 
                       ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา นายชัยโชค คณนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ
                       รอง ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา เสวนา ปัญหาการใช้ระบบทะเบียนนิสิต
เวลา ๑๑.๐๐ น.    บันทึกภาพร่วมกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น.    ฉันภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
ภาคบ่าย
เวลา ๑๒.๓๐ น.   ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๑๓.๐๐ น.   ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. ศึกษาดูงาน                   
เวลา ๑๗.๐๐ น.   เดินทางกลับ

พิธีกรตลอดงาน
ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง    รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

 dsc_0861

 

 

Back to top button
Close
Close