ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร

แผนผังที่พักบัณฑิต

แผนผังจราจร

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิตคฤหัสถ์

อัตราค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจร

บัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2559Accounts

Free Trial

ระดับปริญญาตรี

฿1,200

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿800

ระดับปริญญาโท

฿1,400

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿1,400

ระดับปริญญาเอก

฿2,900

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿2,900

อัตราค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจร

บัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559Accounts

Free Trial

ระดับปริญญาตรี

฿1,700

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿1,700

ระดับปริญญาโท

฿2,200

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿2,200

ระดับปริญญาเอก

฿3,700

เข้าพิธี

ไม่เข้าพิธี

฿3,700

... พิธีประสาทปริญญา 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...

Back to top button
Translate »