คลังภาพกิจกรรม

โครงการจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาในทศวรรษใหม่” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ ณ ห้องประชุม Intelligent Mindfulness (I-Mind) อาคารพระพรหมบัณฑิต IBSC อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Back to top button
Translate »