ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เจาะกลุ่ม…โปรโมทหลักสูตรฯ โรงเรียนปริยัติฯ รับตรงเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี มจร

สำนักทะเบียนและวัดผล  มจร  มอบหมายให้บุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผล เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ และคณะ  วันที่  11  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มังกรกมลาวาสวิทยาลัย และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีพระภิกษุ สามเณร ซึ่งกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ราว ๑๐๐ รูป ให้ความสนใจ เข้าฟังรายละเอียดและสอบถามจากทางคณาจารย์ พระภิกษุสามเณรกลุ่มนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

Back to top button