ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดความรู้งานทะเบียนและวัดผล สู่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยส่วนทะเบียนนิสิต จัดโครงการการจัดการความรู้สู่เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการปรับฐานข้อมมูลนิสิตเพื่อยืนยันสถานภาพให้เป็นปัจจุบัน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 114 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา สอบถาม ประสานงาน โทร 098-284-6462(พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ)

Back to top button