งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556  ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
1. ส่วนทะเบียนนิสิต ((ดาวน์โหลด))
2. ส่วนประเมินผลการศึกษา ((ดาวน์โหลด))

 แผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2560-2564 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ((ดาวน์โหลด))

 dsc_0869
dsc_0861

Back to top button
Close
Close