งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ((ดาวน์โหลด))

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ((ดาวน์โหลด))

 แผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล ((ดาวน์โหลด))

 dsc_0869
dsc_0861

Close