วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๒.๒ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒.๓ ผู้บริหารสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการแนะแนวหลักสูตร มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓.๓ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำบัตรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๔ รายงานผลการดำเนินงาน การรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๕ รายงานผลการดำเนินงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ สำนักทะเบียนและวัดผล
๔.๒ ขออนุมัติสถิตินิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓ แนวทางในการจัดทำข้อมูล สป.อว. ประจำปี ๒๕๖๒
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

หนังสือเชิญประชุม

Back to top button