คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2561-2565

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระเทพสุวรรณเมธี, ป.ธ.๘ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร. ศศิธร ชุตินันทกุล

หน่วยพัฒนาการประเมินผล ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและเลขานุการ

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Back to top button