พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ปว.ค., พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(ภาษาบาลี), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหาร

ป.ธ.๗ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

ว่าง

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)-(นักจัดการงานทั่วไป)

พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ

รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

น.ธ.โท บธ.บ.(การบัญชี)- (นักจัดการงานทั่วไป)

พระสมุห์เจษฎา โชติมนฺโต ป.

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.(ศาสนา) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทฺธิเมธี

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

นายวิจารณ์ จันทร์สันต์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

นายคเชนทร์ สุขชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

วท.บ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์) คม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(สังคมศึกษา) พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ)

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)-(นักวิชาการศึกษา)

พระมหาโยธิน โชติธมฺโม

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

นายศิริ สุดสังข์

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ.(สันสกฤต) ศศ.ม.(สันสกฤต)

นายพิชิต เชาว์ชาญ

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายอภิวัฒน์ สันฐาน

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

Back to top button