พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ปว.ค., พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(ภาษาบาลี), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหาร

ป.ธ.๗ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) อีเมล : chaded2009@gmail.com

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

ว่าง

นายชัยโชค คณนาวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) - (นักจัดการงานทั่วไป) อีเมล : chok_1008@hotmail.com

พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ

รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต

น.ธ.เอก ปวช.(การบัญชี) ปวส.(การบัญชี) บธ.บ.(การบัญชี) พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) - (นักวิชาการศึกษา) อีเมล : prajirak.mak@mcu.ac.th

พระสมุห์เจษฎา โชติมนฺโต ป.

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.(ศาสนา) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

นายวิจารณ์ จันทร์สันต์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) อีเมล :wichan961@gmail.com

นายคเชนทร์ สุขชื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

อีเมล : kachain.sug@mcu.ac.th

พระมหาโยธิน โชติธมฺโม

รักษาการผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

รองผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)-(นักวิชาการศึกษา)

นายศิริ สุดสังข์

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ป.ธ.๓ พธ.บ.(สันสกฤต) ศศ.ม.(สันสกฤต) อีเมล : sirisud5527@gmail.com

นายพิชิต เชาว์ชาญ

นักวิชาการศึกษา

น.ธ.เอก ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง) พธ.ม.(การบริหารการศึกษา) อีเมล : phichit_1641@hotmail.com

นายอภิวัฒน์ สันฐาน

นักจัดการงานทั่วไป

น.ธ.เอก พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) อีเมล : apiwat.san@mcu.ac.th

Back to top button