ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 มจร ภาคกลาง-ภาคใต้

บ่ายวันที่ 11 มีนาคม 2560

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค รุ่นที่ 62 มจร ภาคกลาง-ภาคใต้
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา

img_6696 img_6697 img_6698 img_6699 img_6700 img_6701 img_6702 img_6703 img_6704 img_6705 img_6706 img_6707 img_6708มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
โดยมีพระราชวรมุนี, ดร.รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานแด่ประธานว่า หลังจากนิสิตได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วทุกภาคของประเทศเป็นเวลา 1 ปี เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ และให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมแล้ว จึงจัดให้มีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปการทำงานของนิสิตเอง และเพื่อนำปัญหาอุปสรรค์ที่นิสิตได้พบเจอในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตามภูมิภาคต่าง มาร่วมกันสรุปและหาวิธีแก้ปัญหาสืบต่อไป
ในกาลนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมถวายการต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมสัมมนาฯ
ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมรวมภาคกลาง-ภาคใต้ จำนวน 740 รูป/คน จบการกล่าวรายงาน
จากนั้นประธานได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องการปฏิบัติศาสนากิจ ขึ้นต้นด้วยบทกวีที่ว่า “นกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ บินขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” และ ให้ข้อคิดเรื่องการทำงานแด่นิสิตผู้เข้าร่วมการสัมมนา ย่อๆโดยยกคำกล่าว หลวงพ่อปัญญานันทะ ว่า “คนสร้างงาน งานสร้างคน” แล้วอธิบายเรื่องงานต่อว่า งานมี 2 ประเภท คือ
1. อะลัง กาตุง = ทำเองได้
2.อะลัง สังวิธาตุง =จัดการให้คนอื่นทำได้
พระเดชพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.ได้ฝากข้อคิดแก่ว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิต มจร ทุกท่านว่า ใบปริญญาจะมีค่าอะไร ถ้าทุกท่านจบไปแล้ว ทำแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่ทำประโยชน์แก่สถาบันและสังคม…
จากนั้นจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1.บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มที่ 2.บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ 3.บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอน รร.พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
กลุ่มที่ 4.บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอน รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 5.บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้
เพื่อถอดบทเรียนการประชุม นำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป
ขอบคุณภาพ/ข่าว กรนัน Mon Kora MCU TV

Back to top button