คลังภาพกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิต บัตรนิสิตมจร.

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นบัตรนิสิตเหมือนกันทุกส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ลงนามร่วมกับ คุณรินนา เตชะโสภณมณี ผู้บริหารเครื่อข่ายการบริการและการขาย ณ ห้องประชุม B๕๐๘ – B๕๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Back to top button