ข่าวสารประชาสัมพันธ์

4.58 คะแนน ผลการตรวจประเมินคุณภาพสำนักทะเบียนและวัดผล มจร

12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดของสำนักทะเบียนและวัดผล  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมอย่างไม่เป็นทางการ 4.58
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9960 received_1475045842541989

received_1475045699208670 received_1475045822541991 received_1475045822541991_0

Back to top button