บุคลากรหน่วยวิทยบริการ

หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสาวอรอรุณีย์ กาญจนวงค์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิวิมณฑ์ แก้วนาง

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายสุริยา เกษศิริ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายพิสิฐชัย เตโชทินกร

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นางนิชาภา ดัตวศุทธิ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

นายชัยฤทธิ์ คุ้มพาล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

-

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสมคิด เหมือนทอง

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

พระเมธีวชิรภูษิต ดร.

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นางสาวดวงฤทัย เอี่ยมพล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก

-

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมนึก พะโพ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาววิกานดา ศรีศักดา

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

พระสมุห์ธีรพงษ์ จนฺทสาโร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Close