ติดต่อเรา

ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

E-mail: pmpanya@hotmail.com โทรศัพท์ 035-248-062,โทรสาร 035-248-063

 

Close