ประวัติโดยละเอียดของ พระสมุห์เจษฎา โชติมนฺโต

ประวัติ
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล : พระสมุห์เจษฎา โชติมนฺโต จุลพันธ์
ชื่อเล่น : เจษ
วันเดือนปีเกิด : 25 เมษายน 2521 ปีมะเมีย (ปัจจุบันปี 2562 อายุ 41 ปี)
วันเดือนปีอุปสมบท : 26 กันยายน 2558
วุฒิการศึกษา : นักธรรมชั้นเอก, ป.ธ.3, พธ.บ.(ศาสนา), พธ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
ตำแหน่งปัจจุบัน : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ :
รางวัลผลการจัดการความรู้ KM ระดับบุคคล รางวัลระดับ “มาตรฐาน” จากผลงานเรื่อง “ใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Less Paper สำนักทะเบียนและวัดผล”

Back to top button