วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2562

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง การยกเลิก​ MOU​ กับธนาคารกสิกรไทย
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการจัดการความรู้​ KM
๑.๒.๓ เรื่อง การศึกษา​ดูงานเครือข่าย​ทะเบียน​ มทร
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอเสนอเข็มเกียรติคุณ
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนความเสี่ยง สำนักทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับวุฒิ​การศึกษา​ของบุคคล​ากร       
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

หนังสือเชิญประชุม

Back to top button