คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2561-2565

พระราชปริยัติกวี , ศ.ดร.

อธิการบดี

ประธาน

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายทั่วไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระเทพสุวรรณเมธี,ป.ธ.๘,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร. ศศิธร ชุตินันทกุล

หน่วยพัฒนาการประเมินผล ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและเลขานุการ

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Close