บุคลากรห้องเรียน

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัด สิงห์บุรี

พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม จันทร์วิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเสกศักดิ์ อยู่ดี

นักวิชาการศึกษา

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

นายชานนท์ โพธิวรานนท์

นักวิชาการศึกษา

Close