บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์

วิทยาลัยสงฆ์เลย

นายเอกลักษณ์ คงทิพย์

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

นายพัชรกุล นารีนุช

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

นักวิชาการศึกษา

รักษาการผอ. สำนักการวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

นายวันชัย สีรักษา

นักวิชาการศึกษา

นายพิษณุชัย ชูชื่น

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

นายวีรพล พิชนาหะรี

นักวิชาการศึกษา

นางนิติยาภรณ์ ฤทธิธรรมกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นายมงคล สอนไธสง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมัตติกา เผือนอก

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

นางสาวรัตติยา สงติโพช

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

นางกัญจนพร เกิดช่อ

นักวิชาการศึกษา

นายสิทธิชัย อุ่นสวน

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโญ (ใจสว่าง)

นักวิชาการศึกษา

นายสิทธิกร พันศิริ

นักวิชาการศึกษา

ทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี

นักวิชาการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวกาญจนา มาลัยทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ มานพกวี

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระครูใบฎีกา แพนษณุ อนุตฺตโร(อนุสิทธิ์)

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

นายจิณณะ พิภัทเกษมสุข

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

นางสาวพิชาณันช์ เตชะประสิทธิวานิช

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

นางบุณยนุช สุนประโคน

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

-

นักวิชาการศึกษา

Close