ระบบยื่นคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา

( Request Transcript System )

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

1. ยื่นคำร้อง

ขอใบแสดงผลการศึกษา​/เอกสารการศึกษา

2. สถานะการจัดส่งเอกสาร

ติดตามสถานะการจัดส่งเอกสาร

สถานะการจัดส่งเอกสาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Designed and developed by Dhawara