สารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

wdt_ID ปีการศึกษา ส่วนงาน พระไตรปิฎกศึกษา ประวัติพุทธศาสนา วรรณคดีบาลี การปกครองคณะสงฆ์ไทย งานวิจัยฯ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก มนุษย์กับสังคม ภาษากับการสื่อสาร พระอภิธรรมปิฎก
14 2560 ส่วนกลาง – คณะพุทธศาสตร์ 60 60 63 63 63 23 23 21 21 21
15 2560 ส่วนกลาง – คณะครุศาสตร์ 80 80 132 132 132 75 75 79 79 79
16 2560 ส่วนกลาง – คณะมนุษยศาสตร์ 110 110 150 150 150 46 46 53 53 53
17 2560 ส่วนกลาง – คณะสังคมศาสตร์ 125 125 91 91 91 108 108 86 86 86
18 2560 วิทยาเขตหนองคาย 198 211 153 184 194 128 136 157 156 157
19 2560 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 172 219 33 109 98 118 118 0 0 0
20 2560 วิทยาเขตเชียงใหม่ 287 293 217 310 304 275 270 276 284 279
21 2560 วิทยาเขตขอนแก่น 386 390 311 307 304 227 227 245 162 245
22 2560 วิทยาเขตนครราชสีมา 190 175 171 167 172 111 106 138 114 137
23 2560 วิทยาเขตอุบลราชธานี 174 190 127 128 130 121 118 103 103 105
ปีการศึกษา ส่วนงาน
∑ = 1.782 ∑ = 1.853 ∑ = 1.448 ∑ = 1.641 ∑ = 1.638 ∑ = 1.232 ∑ = 1.227 ∑ = 1.158 ∑ = 1.058 ∑ = 1.162