สถิติผู้มีสิทธิ์สอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง 2/2562