ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

Graduation Completes Status Checking System

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

ตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สำคัญ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

สำคัญที่สุด

ตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Designed and developed by Dhawara