ออกให้เฉพาะผู้มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น

Close