สวมชุดครุย(คฤหัสถ์) บรรพชิต (หุ่มคลุม) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

Close