“มจร”จับมือ”UNESCAP”เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต มจร รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร บุคคลากร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตยินดีและอนุโมทนา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วัดท่าการ้อง ปัจจุบันมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาส
Read More
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าอาวาส”วัดท่าการ้อง อยุธยา

“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

"ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา" เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ และสำนักทะเบียนและวัดผล จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่
Read More
“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร "จัดกระบวนการจัดความรู้" ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมานำเสนองานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจในกระบวนการวิจัยที่เน้นการเรียนรู้ของทุกฝ่าย (Learning) เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)โดยการลงมือปฏิบัติ (Sustainable)และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformation)ไปสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารเทคโลโลยีสารสนเทศ ชั้น G มจร อยุธยา
Read More
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร “จัดกระบวนการจัดความรู้” ด้านการวิจัยผ่านกระบวนการตรวจรายงานวิจัย

มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”

คณะครุศาสตร์  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ปีการศึกษา 2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 28 พฤษภาคม 2561  สอบถามที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา โทร.035-248-000 ต่อ
Read More
มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

-ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีึรายชื่อ ดังนี้ มีสิทธิ์์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป -สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา -การแต่งกาย บรรพชิต ห่มดองรัดอก คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพสวมรองเท้ารัดส้น ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ
Read More
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๑๖/๒๕๖๑ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
Read More
สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
ประชุม “คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง” ครั้งที่ 1/61
มจร พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7
ประกาศ รายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน “วันครุฐานียบูชา” เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในวันครู ประจำปี 2561
การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU)
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 13 ’61
Close