ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล อาจารย์บุคคลากร มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 21-22 กันยายน 2560 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการอบรม พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายชัยโชค คณคนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์แก่อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการ MK ระดับหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสู่ยุค 4.0 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้บุคคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย พระมหาปัญญา ปญฺฺญาสิริ, ดร.
Read More
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์แก่อาจารย์

โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2560

กำหนดการ โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ******** วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.   ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.   
Read More
โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2560

หน่วยสุพรรณบุรี มจร เร่งพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนิสิต

๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการนี้ได้นิมนต์เชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้การอบรมประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร., ผอ.ส่วนประเมินฯ, นายชัยโชค
Read More
หน่วยสุพรรณบุรี มจร เร่งพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนนิสิต

มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ระดับปริญญาตรี สามารถเริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ได้แล้วที่เวบ https://regweb.mcu.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 กันยายน 2560 นี้  หมายเหตุ หากไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน 1. นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้ 2. ไม่สามารถดูเกรดผ่านระบบบริการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
Read More
มจร เริ่มแล้ว ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

๑ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทะเบียนและวัดผล และกรอกเกรดออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการนี้ได้นิมนต์เชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้การอบรมประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร., ผอ.ส่วนประเมินฯ,
Read More
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

ทะเบียน มจร ศึกษาดูงานด้านทะเบียน ม.ศิลปากร

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักทะเบียนและวัดผล และเครื่อข่ายด้านงานทะเบียนและวัดผลทั่้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการนำของพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน ดังนี้ ๑.
Read More
ทะเบียน มจร ศึกษาดูงานด้านทะเบียน ม.ศิลปากร

อาจารย์ มสธ. แนะแนวระบบคลังข้อสอบกลาง มจร

27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักทะเบียนและวัดผล ดร.ปราถนา พลอภิชาติ และอาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการวัดผลและประเมินผลได้เดินทางมาแนะแนวให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบ และการวัดผลและประเมินผลเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ
Read More
อาจารย์ มสธ. แนะแนวระบบคลังข้อสอบกลาง มจร
%e0%b8%a71
บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวาย “พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, รศ.,ดร.)
006
รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.3)
img_6675
แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง ประเมินอาจารย์ออนไลน์
dsc_1779
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560
20170206_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%96_0035
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี
61565
มจร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ที่สนามอบรมบาลีก่อนสอบวัดต้นสน อ่างทอง
20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0009
มจร ออกแนะแนวโรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง สระบุรี
reg8
การเซตระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
71393
มจร ออกแนะแนวโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หนองแค สระบุรี
13
มจร ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหมอ สระบุรี
ya
มจร รุ่น 62 “ส่วนกลาง” ตรวจสอบรายชื่อ
15698238_1364309470280696_6220586207659462094_n
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
Close