ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของนิสิตมหาจุฬาฯ ประจำปี 2562
ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล
ตารางสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561

๑. รายงานการวิเคราะห...
Read More
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561
สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
กำหนดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559
Back to top button
Close
Close