เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561

๑. รายงานการวิเคราะห์นิสิตเทียบเท่าเต็มเวลา ๒. เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562  
Read More
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561
สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน ๑.๕.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล ๑.๕.๒-๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร ๑.๕.๒-๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ๑.๕.๒-๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดตารางสอนจัดสอบ ๑.๕.๒-๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ๑.๕.๓-๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๑.๕.๓-๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒.๗.๑  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการใน ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน จำนวนผู้ตอบ (1) ค่าเฉลี่ย (2) (1)   X (2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 212 4.80 1017.6 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 212 4.85 1028.2 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 212 4.83 1023.96 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 212 4.84 1026.08 4095.84 4.83
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๑ ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลประจำปี ๒๕๖๑-๖๒ ๒.๖.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๓ หนังสือเชิญประชุม ๒.๖.๔ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๕ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) ๒.๕.๑ รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๕.๒-๑ ระบบรับสมัครออนไลน์ ๒.๕.๒-๒ ระบบรับสมัครออนไลน์ ๒.๕.๒-๓ ระบบขอทำบัตรใหม่ออนไลน์ ๒.๕.๒-๔ ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ๒.๕.๒-๕ ระบบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา ๒.๕.๒-๖ ระบบการเงิน ๒.๕.๓ ระบบรับสมัครออนไลน์ ๒.๕.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.๕.๕-๑ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการออนไลน์ ๒.๕.๕-๒ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒.๕.๖-๑ ระบบรับสมัครนิสิต ๒.๕.๖-๒ คู่มือรับสมัครนิสิตใหม่ ๒.๕.๖-๓ ภาพเพจสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๕.๖-๔ ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ๒.๕.๖-๕
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ประสิทธิผลการจัดการงานข้อสอบกลาง ๒.๔.๑-๑ โครงการออกข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ๒.๔.๑-๒ คลังข้อสอบกลาง ๒.๔.๒-๑ หลักฐานการรับข้อสอบกลาง ๒.๔.๒-๒ หลักฐานการส่งข้อสอบข้องบริษัทขนส่ง ๒.๔.๓-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง ๒.๔.๓-๒ คลังข้อสอบกลาง ๒.๔.๔-๑ เอกสารจัดส่งผลคะแนนในรายวิชาข้อสอบกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการศึกษา ดาวน์โหลดผลสอบผ่านเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ http://reg.mcu.ac.th/mis/ ๒.๔.๕.๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง ๒.๔.๖-๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อสอบกลาง ๒.๔.๖-๒ โครงการจัดทำระบบคลังข้อสอบออนไลน์
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561
Close