สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ครัวไทยสู่ครัวโลก

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี "กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน" ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยพระมหาถวิล​ กลฺยา​ณ​ธมฺโม ผู้อำนวยการฯ นำผู้บริหาร บุคลากร​ ในกำกับร่วมสนับสนุน​โครงการ​สวนพุทธ​เกษตร​สาธิต​ฯ เพื่อการศึกษา​เรียนรู้และพัฒนาชีวิตที่หยั่งยืน ปลูกมะนาว จำนวน 60 ต้น, ข่า, ขิง, ตะไคร้ และอื่นๆ
Read More
สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ครัวไทยสู่ครัวโลก

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล จัดประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มจร จัดประชุมฯ โดยมี พระสุวรรณ​เมธา​ภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2
Read More
สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล จัดประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2

พิธีพระราชเพลิงศพ “พระครูสิริจันทนิวิฐ” (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

พระมหาถวิล กล​ฺ​ยา​ณ​ธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน​และ​วัดผล มจร ร่วมงานพระราชเพลิงศพ "พระครูสิริจันทนิวิฐ" (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ, อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร วันที่  9 มีนาคม 2562 ณ วัดบางบำหรุ  กรุงเทพฯ​ น้อมถวายความอาลัยขอกุศลจริยาสัมมาปฎิบัติ​ส่งท่านสู่สุคติภูมิ​ เทอญ
Read More
พิธีพระราชเพลิงศพ “พระครูสิริจันทนิวิฐ” (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

“ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การรายงานตัว การขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีซ้อมรับปริญญา พิธีประสาทปริญญาและค่าธรรมเนียมการรับปริญญา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
Read More
“ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562”

“สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”

"สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย" ในการประชุมสภาวิชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ ในส่วนของรายชื่อบัณฑิต สภาวิชาการให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้รอบด้าน เช่น ชื่อ ฉายา
Read More
“สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.”

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.” สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 โดยจัดการศึกษาที่วิทยาเขตและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 299 รูป สำหรับรายชื่อสามารถดาวน์โหลด ((ที่นี่่))
Read More
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.”

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3)”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3) รุ่น 8 จำนวน 14 รูป สำหรับผู้จบเปรียญธรรม 3 ประโยคมาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัติ เพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เวลาการศึกษา 1 ปี ไปพร้อมกับการเรียนในระดับปริญญาตรี รายชื่อสามารถดาวน์โหลด ((ที่นี่))
Read More
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3)”

“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.บัณฑิต”

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่นที่ 8 ของคณะครุศาสตร์ โดยจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  จำนวน 145 รูป/คน โดยแบ่งเป็นบรรพชิต 18 รูป คฤหัสถ์ 128 คน สำหรับรายชื่อสามารถดาวน์โหลด
Read More
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.บัณฑิต”
Close