ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ๑

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ๑ "W.P. Open House ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเสริม " ณ
Read More
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ๑

มหาจุฬาฯ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในงานเปิดบ้านวิเชียรวิชาการ “WKU 4.0 + OPEN HOUSE”

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พร้อมด้วยพระเจษฎา โชติมนฺโต,พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ บุคลากรสำนักทะเบียนฯ และตัวแทนนิสิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 เนื่องในงานเปิดบ้านวิเชียรวิชาการ "WKU
Read More
มหาจุฬาฯ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในงานเปิดบ้านวิเชียรวิชาการ “WKU 4.0 + OPEN HOUSE”

รำลึกชาตกาล ๗๒ ปี พระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑-รองอธิการบดี มจร-ผจล.วัดมหาพฤฒาราม

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลรำลึกชาตกาล ๗๒ ปี พระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑-รองอธิการบดี มจร-ผจล.วัดมหาพฤฒาราม วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมุดพระราชปวราจารย์ ชั้น
Read More
รำลึกชาตกาล ๗๒ ปี พระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑-รองอธิการบดี มจร-ผจล.วัดมหาพฤฒาราม

โอกาสดี…นาทีทอง ขอนิมนต์/เชิญ นิสิต มจร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ตลอดเเนวเส้นทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขนานนามว่า “ราชมรรคา”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการเสวนาพุทธอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ตลอดเเนวเส้นทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขนานนามว่า "ราชมรรคา" เริ่มต้นที่ อยุธยา โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ตลอดรายทางประวัติศาสตร์ที่ถนนแห่งนี้ทอดยาวผ่านเทือกเขาพนมดงรักถึงนควัด เมืองที่หินทุกก้อนสลักด้วยแรงแห่งศรัทธา อาณาจักรทีรอการค้นหา ขอเชิญนิสิต มจร ทุกระดับและทุกชั้นปี ร่วมเดินทางไปกับเรา ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้จากการเสวนาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร ในหัวข้อเรื่อง "รากเหง้าวัฒนธรรมอาเซียน" ในระหว่างการเดินทางเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกการบันทึกและการทำงานภาคสนาม
Read More
โอกาสดี…นาทีทอง ขอนิมนต์/เชิญ นิสิต มจร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน  ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2561  เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ตลอดเเนวเส้นทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขนานนามว่า “ราชมรรคา”

“สำรวจรายวิชา” ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล เรื่อง ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถรับแบบฟอร์มสำรวจรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้ และส่งคืนภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่านั้น ติดต่อเคาน์เตอร์ บริการ ช่อง 5-7 สำนักทะเบียนและวัดผล C 300
Read More
“สำรวจรายวิชา” ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 และ 2

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ได้มีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ สามารถตรวจสอบได้รายชื่อได้ที่นี่ 1. ระดับปริญญาโท ((ดาวน์โหลด)) 2. ระดับปริญญาเอก ((ดาวน์โหลด)) หมายเหตุ รายชื่อที่มี แถบสีเขียว ให้ดำเนินการเรื่องข้อมูลด้านประวัตินิสิตให้เรียบร้อย
Read More
ประกาศรายชื่อบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 และ 2

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9 (ท่าน ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง “Gen Z กับการสร้างสังคมใหม่”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9 (ท่าน ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง  “Gen Z กับการสร้างสังคมใหม่”  ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)
Read More
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9 (ท่าน ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง  “Gen Z กับการสร้างสังคมใหม่”

THE 1th INTERNATIONAL Conference of Community Social Development (CSD)

29 ม.ค.61 เวลา 09:00 น. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน) 28-31 มกราคม 2561
Read More
THE 1th INTERNATIONAL Conference of Community Social Development (CSD)
Close