ประชุมสภาวิชาการ มจร ๔/๒๕๖๐

พระราชวรเมธี ดร.รองอธิบดีการฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมประชุมเพื่อเสนอรายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา รอบที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยาimg_8003 img_8005 img_8006 img_8007 img_8008 img_8009


Close