สถิตินิสิตเพื่อการจัดการ

สรุปสถิตินิสิต ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาโท (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาเอก (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

– สถิตินิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก (ทุกส่วนงาน) ปีการศึกษา 2560

– สถิติระดับปริญญาตรี – โท – เอก (แยกตามส่วนงานจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2560

Back to top button
Close
Close