บุคลากรวิทยาเขต

วิทยาเขตหนองคาย

นายปัญญา ไชยสุข

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระมานพ จิตฺตสํวโร

นักวิชาการศึกษา

นายธีรวัฒน์ ทองบุญชู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาวดี คงอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตเชียงใหม่

นายบุญมี แก้วตา

นักจัดการงานทั่วไป

นายประจักษ์ แก้วเนียม

นักจัดการงานทั่วไป

นางอรศรี โยนิจ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

นางศิริกร ไชยสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาเขตขอนแก่น

นางรพีพร มณีวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ วรจักร์

นักวิชาการศึกษา

นางวรรณอรุณ ปัญญาแก้ว

นักวิชาการศึกษา

วิทยาเขตนครราชสีมา

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายคำนวน ไทยอัฐวิถี

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาเขตอุบลราชธานี

พระครูอุดมธรรมวัตร ขนฺติโก บุญไชย

นักวิชาการศึกษา

นายขันเตียน นามเกตุ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรพรรณ คะหาญ

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาเขตแพร่

นางสาวพิราวรรณ จักร์คำ

นักวิชาการศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวณัฐตพร บุญปก

นักวิชาการศึกษา

นางธารทิพย์ จำนงรักษ์

นักวิชาการศึกษา

วิทยาเขตพะเยา

นายณัฐพล วงศ์ไชย

นักวิชาการศึกษา

นายจรูญ ปัญญาวงค์

นักวิชาการศึกษา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พระณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ(เอกพล)

นักจัดการงานทั่วไป

พระสุคนธ์ ปญฺญาธโร

นักจัดการงานทั่วไป

นายภานุมาตร์ เนโส

นักจัดการงานทั่วไป

วิทยาเขตนครสวรรค์

นายดิเรก ด้วงลอย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัญณัฏฐ์ เอี่ยมน้อย

นักวิชาการศึกษา

พระเอกจิตต์ อธิปฺญโญ

Back to top button