คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ชุดที่ 1

ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร มีฤกษ์)

อธิการบดี

ประธาน

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชวรมุนี,ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายทั่วไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร. นลินี ณ นคร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ The Expert Group

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและเลขานุการ

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Close